skola

NEJBLIŽŠÍ AKCE

18. – 19.9. Adaptační pobyt 1. ZA Horní Blatná
20. 9. Praktické JZZ v nemocnici 3.OŠ
21. 9. 2. kolo PŘ na VOŠ 14:10
22. 9.    Závěrečné zkoušky kurzu Zubní instrumentářka uč.č. 112    7:30-19:30
27. 9.    Ústní JZZ, uč. 19, 3.OŠ    13:30
28. 9.    DEN ČESKÉ STÁTNOSTI
29. 9.    Ředitelské volno

Atlas Školství - kam na střední školu

ŠKOLSKÝ PORTÁL KARLOVARSKÉHO KRAJE
Vysoké školy.cz

NELSON DAKA
Přihlášení

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

Oznámení

o době a místě konání voleb do školské rady

Ředitel střední a vyšší odborné školy, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary podle čl. 12 Volebního řádu pro volby do školských rad schváleného usnesením Rady Karlovarského kraje č. RK 924/09/13 (dále jen „volební řád“)
oznamuje
uskutečnění řádných voleb do školské rady střední a vyšší odborné školy, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická

Karlovy Vary

Zletilí žáci/studenti mohou volit během výuky dne 18. 11. 2014 od 8.00 hodin.

Zákonní zástupci nezletilých žáků mohou volit během schůze rodičů a přátel školy dne 18. 11. 2014  od 16.00 hodin.

Pedagogičtí pracovníci mohou volit dne 19. 11. 2014 od 14.00 hodin.

Školská rada je orgánem školy umožňující účast rodičů, zletilých žáků a studentů, pedagogických pracovníků a dalších partnerů školy na správě školy. Hlavním úkolem rady je posílení odpovědnosti   vzdělávaných, resp. jejich zákonných zástupců za práci školy a zvýšení vlivu veřejnosti na chod a zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy.

Kandidáty pro  volby do rady může navrhovat každý, a to v písemné podobě na adresu Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy, Poděbradská 2, 360 01 Karlovy Vary Vary ve lhůtě do 8. 11. 2014.  Na návrhy podané po této lhůtě nebude brán zřetel.

Návrh musí obsahovat

a) název školy,
b) jméno, příp. jména, příjmení a trvalý pobyt nebo firmu nebo název a sídlo navrhovatele, příp. navrhovatelů,
c) jméno, příp. jména a příjmení  kandidátů, datum narození a  obec, kde jsou přihlášeni
k trvalému  pobytu,
d) podpis navrhovatele.

K návrhu musí být přiloženo vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou, že mu nejsou známy překážky volitelnosti ve smyslu volebního řádu, popřípadě tyto překážky pominou ke dni voleb.

Rozhodnutí ředitele školy o odmítnutí návrhu a seznam kandidátů budou vyvěšeny od 10. 11. 2014  na vývěsce školy.

Oprávněni volit členy rady jsou zákonní zástupci nezletilých žáků, zletilí žáci nebo studenti a pedagogičtí pracovníci školy. Hlasovací právo za nezletilého žáka vykonává pouze jeden z jeho zákonných zástupců.

Voliči bude umožněno hlasování  poté, kdy  prokáže svoji totožnost.

V Karlových Varech dne  6. 10.2014    

Mgr. Hana Švejstilová

ředitelka  školy

 

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, příspěvková organizace, realizuje projekt s názvem
"Škola pro praxi“
v rámci projektu „Šablony pro SŠ a VOŠ I“
č. CZ.02.3.X/0.0./0.0./16_035/0005365

Datum zahájení 1. 3. 2017, datum ukončení 28. 2. 2019.

ŠKOLA, jako partner Karlovarského kraje, realizuje projekt
"Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji“
č. CZ.1.07/1.1.00/44.0004Projekty EU

easp

anglie

Citát na 3. týden

Nelson Mandela
Vzdělání je ta nejsilnější zbraň, kterou lze změnit svět.

Album na 3. týden

Bob Marley 20 Best Songs

Nabídka práce


Trh práce
Info pro 1. ročníky
Info - uniformy

Pro budoucí
studenty 

Jak a kde objednat a nakoupit uniformy nutné pro výuku

ověřená instituce
Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, příspěvková organizace - netkatalog.czStřední školy s maturitní zkouškou - netkatalog.cz