NOSTE ROUŠKY

V případech týkajících se školství je povinnost nosit roušky upravena takto:

 • obecně je povinnost nosit roušky ve vnitřních prostorech budov s výjimkou:
  • dětí a pedagogických pracovníků v mateřské škole a dětí a osob o ně pečující v dětské skupině,
  • žáků, studentů a pedagogických pracovníků podle školského zákona a studentů a akademických pracovníků podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. hra na dechové nástroje),
  • ubytovaných dětí, žáků nebo studentů při pobytu v pokoji (tj. mimo společné prostory) v internátě a domově mládeže,
  • školských zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a škol zřízených při nich a středisek výchovné péče při poskytování služeb internátní formou,
  • škol zřízených Ministerstvem spravedlnosti,
  • žáků, studentů a pedagogických pracovníků ve škole nebo třídě zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona, žáků přípravného stupně základní školy speciální a žáků oboru vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá, a žáků, studentů a pedagogických pracovníků, pokud jsou účastníky zájmového vzdělávání ve školní družině nebo školním klubu v oddělení nebo skupině určené výlučně pro tyto žáky nebo studenty,
  • osob s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
  • strávníků školního stravování v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů, a to za podmínky, že zákazník sedí u stolu

Je dovoleno se pohybovat ve venkovních prostorech bez roušky v místech, které jsou veřejně nepřístupné nebo nejsou v zastavěném území obce (např. les, neveřejný pozemek školy). Důležité je dodržovat odstup min. 2 metry od ostatních osob.

Pouze ochranný štít bez roušky není považován za dostatečnou ochranu proti šíření viru viz stanovisko Státního zdravotního ústavu. Avšak mimořádné opatření stanovuje výjimku v případě, kdy ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby žák nebo student při výuce viděl na ústa učitele, je možné, aby učitel použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný štít, a to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň 2 metry od žáků nebo studentů

Sankce za nenošení roušky
Mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví je stanovena obecná povinnost nosit roušky. Méně závažná porušení mimořádného opatření mohou být řešena domluvou, lze ale udělit i pokutu do výše 10. 000,- Kč. Pokutu lze uložit na místě nebo věc postoupit do správního řízení.