skola

NEJBLIŽŠÍ AKCE

20. 3. 3DDH – Světový den ústního zdraví,
27. 3. JSNS – Anateho archa, Drahomíra (1.ZA, 1.ZAB) 8:00 – 9:35
29. 3. JSNS – Follow me, Drahomíra, 2. ročníky 8:00-9:35

Atlas Školství - kam na střední školu

ŠKOLSKÝ PORTÁL KARLOVARSKÉHO KRAJE
Vysoké školy.cz

NELSON DAKA
Přihlášení

Základní informace

Přehled oborů vzdělávání VOŠ

Název oboru vzdělávání

Kód oboru vzdělávání

Učební plán

Diplomovaná
všeobecná sestra

53-41-N/1.

DVS

Diplomovaný
farmaceutický asistent

53-43-N/1.

DFA

Diplomovaný
zubní technik

53-44-N/1.

DZT

Diplomovaný
nutriční terapeut

53-41-N/4.

DNT

Diplomovaná
dentální hygienistka

53-41-N/3.

DDH

Diplomovaná dětská sestra
(školní rok 2019/20)

 

53-41-N/5.

DDS

 

Všechny obory jsou určeny zájemcům s ukončeným úplným středoškolským vzděláním.

Studium je tříleté, ukončené závěrečným absolutoriem, jehož součástí je zkouška z odborných předmětů, zkouška z jazyka a obhajoba absolventské práce. Absolventi získávají označení Diplomovaný specialista v oboru, zkratka DiS.

Školní rok je rozdělen na zimní a letní období. Každé období je ukončeno třítýdenním zkouškovým obdobím. Výuka v průběhu školního roku je rozdělena do bloků teoretického a praktického vyučování. Kromě profilových odborných předmětů je věnována pozornost i předmětům, které jsou nezbytné pro budoucí zdravotnické pracovníky a zároveň umožňují rozšíření všeobecného vzdělání, jako např.: Psychologie a pedagogika, Výchova ke zdraví, Filozofie, Etika, Management, apod. Značný důraz je kladen také na výuku cizích jazyků. Významnou část vzdělávání tvoří odborná praxe, která je organizována ve čtyř až osmitýdenních blocích na vybraných pracovištích.

Organizace studia je založena na vyšší úrovni samostatnosti studentů a na jejich zralosti. Důraz je kladen na vyšší podíl samostudia, využívání různých informačních zdrojů, včetně Internetu a samostatnost při práci. Vzhledem k vyzrálosti studentů využívá vyšší studium adekvátní metody a formy výchovy a vzdělávání: přednášky, semináře, konzultace, diskuse k problémům, rozbory seminárních prací, kolokvia, apod.

Výše školného je 3 000,- Kč ročně a platí se ve dvou splátkách po 1 500,- Kč.

Uplatnění na trhu práce je velmi dobré. Tento typ studia nabízí jedinečnou profesní specializaci, kterou lze na terciální úrovni získat právě na vyšších odborných školách. V Evropské unii mohou řadu povolání vykonávat jen absolventi terciálního stupně vzdělávání. Míra nezaměstnanosti absolventů vyšších odborných škol je řazena hned za absolventy vysokých škol. Nejnižší, téměř zanedbatelnou, míru nezaměstnanosti vykazují právě absolventi vyšších zdravotnických škol.

Podrobné informace o Vyšším odborném studiu podává Mgr. Andrea Dvořáková na tel. čísle: 734 681 120.

 


 

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, příspěvková organizace, realizuje projekt s názvem
"Škola pro praxi“
v rámci projektu „Šablony pro SŠ a VOŠ I“
č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0005365

Datum zahájení 1. 3. 2017, datum ukončení 28. 2. 2019.

 

ŠKOLA, jako partner Karlovarského kraje, realizuje projekt
"Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji“
č. CZ.1.07/1.1.00/44.0004Projekty EU

INFO VOŠ!!!

drmax

Citát na 29. týden

R. Smart
Silní lidé nesrážejí jiné dolů, povzbuzují je.

Album na 29. týden

Nerez ‎– Masopust (1986)

Trh práce
Info pro 1. ročníky
Info - uniformy

Pro budoucí
studenty 

Jak a kde objednat a nakoupit uniformy nutné pro výuku

ověřená instituce
Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, příspěvková organizace - netkatalog.czStřední školy s maturitní zkouškou - netkatalog.cz