Historie školy

Dne 1. září 1949 byla v Karlových Varech otevřena Vyšší škola sociálně zdravotní. Vznikla spojením několika škol se zdravotnickým zaměřením:

  • Odborné školy pro ženská povolání
  • Ošetřovatelské školy při zdejší nemocnici
  • Ústavem pro vzdělání a výcvik porodních asistentek
  • Ošetřovatelské školy v Chebu spravované milosrdnými sestrami sv. Kříže (byla spravována jako dislokované pracoviště)
  • Vyšší  škola sociálně zdravotní byla umístěna v budově hospodářské školy v Karlových Varech, internát větve ošetřovatelské ve vile Spartakus a větve porodních asistentek ve vile Fink.

Na počátku školního roku 1949-50 bylo přijato 197 žákyň  a 1 žák do 1. – 4. ročníku oboru ošetřovatelka – později zdravotní sestra a oboru  porodní asistentka. Žákyně byly z výše uvedených typů škol a  v závěru 4. ročníku skládaly  diplomové zkoušky. Počátkem školního roku 1950-51 dostala škola nový název – Vyšší zdravotní škola. Přechodně od září 1950 do února 1951 byla škola umístěna v budově gymnasia v Janáčkově ulici, aby uvolnila místnosti pro pedagogické gymnasium, než se toto přestěhuje do vlastní budovy. Navázáno bylo na tradici dvouletých zdravotnických učilišť.

Prvním ředitelem nově otevřené školy byl Miloslaw Wajs, 1. září 1951 nastoupila do ředitelské funkce Zdeňka Charvátová a k 1. září 1952 byl na místo ředitele jmenován Ing. J. Brůha. V tomto roce byla škola školou tříletou a měla 3 třídy zdravotních sester, 3 třídy porodních sester a 2 třídy dětských sester. Místo diplomových zkoušek byly zavedeny maturity.

V roce 1953-54 se zdravotnické školství oddělilo od ministerstva školství a přešlo pod ministerstvo zdravotnictví. Škola místo vily Fink získala dům Alice jako druhý domov mládeže. Škola je tříletá a má obory – zdravotní sestra, dětská sestra, porodní asistentka  –  celkový počet žákyň je 177.

V roce 1954-55 převzala škola od Krajského ústavu národního zdraví  vedení doškolovacích kurzů I. a II. stupně. Na jeho závěr se vydávalo osvědčení o absolvování. Rovnalo se dnešnímu večernímu studiu. V tomto typu studia byly obory zdravotní laborant, zubní laborant, rentgenologický laborant, zdravotní a dětská sestra. Dále pokračuje studium denní v oborech zdravotní a dětská sestra a porodní asistentka.

Rok  1955-56 znamená změnu – nové žákyně nastupují do čtyřletého studia oboru zdravotní a dětská sestra, nově zavedeny jsou roční kurzy pro NZP oborů pěstounka, sanitářka a zubní instrumentářka. Celkový počet žáků je 266.

V roce 1956-57 bylo otevřeno nové večerní studium zdravotní sestra a rentgenologický laborant, dále pak půlroční přípravka pro pomocné zdravotní sestry a zdravotní laboranty a nový půlroční specializační kurz oboru porodní asistentka. Posledně jmenovaná specializace je určena pouze pro zdravotní sestry jako rozšiřující kurs. Celkový počet posluchačů stoupl na 335 ve 14 třídách.

V roce 1959-60 se škola na konci školního roku stěhuje do budovy  KNV na třídě Jednotných odborů. Je zrušen kraj Karlovy Vary a řízení přechází do Plzně. Opouštíme také dům Alice  –  domov mládeže je v posledním patře nové budovy. Velký domov mládeže s kuchyní zůstává stále v domě Spartakus. Škola má  již 371 posluchačů

V roce 1960-61, již v nové budově, nastupuje abiturientské studium porodních asistentek a pokračuje  zdravotní a dětská sestra, porodní asistentka, RTG  a zubní laborant.

V roce 1962-63 se otevírá 4leté studium zdravotní laborant a pomaturitní studium dvouleté oborů asistent hygienické služby a obor porodní asistentka. AHS je též otevíráno jako večerní studium.

V roce 1965-66 přibývá dálkové studium oboru zdravotní sestra a zubní sestra.
Rok 1968
byl rokem nadějí, které se nesplnily. Výsledkem postoje celé školy k událostem roku bylo odvolání ředitele školy a následně i propuštění členů sboru – H. Venclíkové, P. Růžičky, V. Chvastka, B. Petrové a J. Plachého. Ostatní, tedy nestraníci a vyškrtnutí, byli podrobování opakovaným prověrkám. Ředitelkou školy byla ustanovena Ing. V. Hajšmanová a jejím zástupcem se stal M. Dubský, který po několika letech odešel pracovat na OVKSČ a na jeho místo přišel Z. Plechatý. Nebyly to, tak jako kdekoliv v republice, šťastné roky.

V 70. letech byla škola přestěhována do Janáčkovy ulice a budova  na tř. Jednotných odborů připadla městu. Nějaký čas zde ještě zůstal obor zubní laborant, ale posléze byl zrušen a odborní vyučující si museli najít jiné místo. Pozornost vedení školy se spíše zaměřila na 3letý obor zdravotník dříve ošetřovatelka, nyní vedený jako dělnická profese ve zdravotnictví. Mění se názvy některých oborů, např. porodní asistentka na ženskou sestru  a to pouze jako pomaturitní studium. Pokračují obory zdravotní a dětská sestra. Obnovuje se večerní forma studia a posléze se otevírá obor lékárenský laborant.

V letech 71-75 byla škola zařazena do celostátního experimentu – přípravy nových odborných textů a textů pro sesterské obory. Texty posléze sloužily k vydání nové odborné učebnice. Dvanáct let se odborné učitelky podílely na výuce psychologie a pedagogiky prvního ročníku specializačního studia v Brně – první ročník probíhal v K. Varech pro všechny obory. Pět let škola vedla specializační studium sester pro interní oddělení.

Od roku 1978 až do roku 1986 je velmi málo materiálu o životě školy. Spíše se vše točí kolem soutěží první pomoci, oslav Února a dalších ( SČSP a ideově-politického vzdělávání). Pravdou ale zůstává, že učitelé a žáci si většinou velmi dobře rozumí, spolupracují a těší se z úspěchů, kterých dosahují. U studentů je vidět základní důležitá vlastnost, a sice vztah k oboru, zdravotnictví,  nemocným  –  dospělým i dětem.

V roce 1986-87odchází Ing. Hajšmanová údajně do důchodu (odešla na jinou školu) a na školu se vrací jako ředitel RSDr. M. Dubský. V této době má škola 12 tříd 4letého studia, 3 třídy zdravotníka a 1 nástavbové studium.

V roce 1988-89  se obnovuje obor zubní laborant.

V roce 1989-90 po listopadových událostech volí učitelský sbor do svého čela PhDr. Evu Průchovou a donutí školský úřad k odvolání M.  Dubského. Nové vedení vlastně začíná  oficiálně fungovat 1. 1. 1990.

V roce 1990-91je postupně zahájena výuka opět i v budově v Zahradní ulici – tř. Jednotných odborů. Postupně tuto budovu opouští instituce, které zde měly pronajaté prostory. Dochází ke generální opravě nejdříve v Poděbradské ulici a postupně i v ulici  Zahradní.

Škola má obory  zdravotní sestra – později všeobecná sestra, do roku 1993 i obor dětská sestra, který je ale celostátně zrušen a přeřazen mezi vyšší studium. Obor farmaceutický laborant, zubní technik a od r 1999 i obor zdravotní laborant. Vrací se obor ošetřovatelka – dvouleté studium. Jsou nově otevírány třídy vyššího tříletého pomaturitního studia  –  diplomovaná porodní asistentka, dětská sestra a diplomovaný fyzioterapeut. Je navázána spolupráce s italskou školou v Cremoně a švédskou školou v Helsinborgu. Každým rokem je organizována výměnná praxe s oběma školami.

Naši studenti a studentky se celá léta nejen učí, ale udělali i mnoho dobrého mimo školu  –  v pečovatelské službě, péči o děti v dětském domově, péči o staré občany, výuce první pomoci na základních školách.