Školská rada

ŠKOLSKÁ RADA při Střední zdravotnické škole a vyšší odborné škole zdravotnické Karlovy Vary pracuje pro volební období 2017 – 2020 ve složení:

Jmenováni Radou Karlovarského kraje:
Kateřina Eliášová
Miroslav Egert

Za pedagogickou kurii byli zvoleni tito kandidáti:
PaedDr. Zuzana Ledvinová – předsedkyně Školské rady
Mgr. Daniela Vintrová

Za žákovskou kurii byli zvoleni tito kandidáti:
Mgr. et Mgr. Jiří Kopárek
Adéla Doležalová

Náhradníkem za žákovskou kurii je:
Lada Bendová Nohová

Rada jako orgán umožňuje zástupcům zřizovatele, pedagogickým pracovníkům školy a žákům, případně zákonným zástupcům nezletilých žáků, podílet se na správě školy.

Školská rada:

  • se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich realizaci,
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy za příslušný školní rok,
  • schvaluje školní řád a stipendijní řád, popřípadě navrhuje a schvaluje jejich změny,
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků,
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
  • vyjadřuje se k hospodaření školy,
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, případně zřizovateli.

Funkční období školské rady je tříleté.

Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně, její zasedání jsou neveřejná, pokud si její členové hlasováním nerozhodnou jinak.