Spolupráce SZŠ a VOŠZ Karlovy Vary se základními školami

Implementace Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji,
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19 078/0017823
realizace projektu je od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2023

Cílem projektu je posílení kvality školy v oblasti polytechnického vzdělávání a využívání moderních a atraktivních metod výuky.
Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, příspěvková organizace, v rámci projektu úzce spolupracuje se základními školami. Našimi partnery jsou příspěvkové organizace Základní škola Sokolov, Pionýrů 1614 a Základní škola Sokolov, Rokycanova 25.
Žáci základních škol navštěvují pravidelně kroužky dentální techniky a kroužky chemie, ve kterých se seznamují s náplní studia oborů Asistent zubního technika a Laboratorní asistent. Pracují v odborných laboratořích, účastní se laboratorních pokusů, výroby zubních náhrad, exkurzí a dalších aktivit. Zábavnou formou jsou seznamováni s vlastnostmi materiálů a chemických látek, s různými chemickými a fyzikálními jevy. Kroužky dentální techniky mimo jiné seznamují účastníky s možnostmi výroby zubních náhrad pomocí digitálních technologií. Digitální technologií CAD/CAM lze v současnosti vyrobit prakticky většinu zubních náhrad a žáci ZŠ tak mají příležitost porovnat způsoby zhotovování náhrad analogovým i digitálním způsobem.
Digitální technologie pro obory zubních techniků a inovace přístrojů pro obory laboratorních asistentů jsou financovány v rámci plnění projektu.

V Karlových Varech 21. 10. 2020

Mgr. Martina Nová
vedoucí oboru AZT, DZT a DDH